Ngày 01/01/2020 lương của người có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp…???..Mức lương của người có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2020.
 Thứ nhất, tất cả doanh nghiệp (bao gồm nhà nước và ngoài nhà nước) sẽ áp dụng thống nhất quy định về thang lương, bảng lương tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 121/2018/NĐ-CP).
– Thứ hai, việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH.
 Thứ ba, khi xây dựng thang lương, bảng lương năm 2020, doanh nghiệp cần điều chỉnh mức lương cho phù hợp với quy định mới về mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Nguồn: https://ctballroomsociety.com

Xem thêm bài viết khác: https://ctballroomsociety.com/xay-dung/

1 thought on “Ngày 01/01/2020 lương của người có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp…???.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *